Natuurlijk werken we bij Xpressief Coachen ook met prestatie indicatoren, deze tonen immers de kwaliteit van zorg aan. Wat zijn prestatie indicatoren, hoe worden ze ingezet en op welke manier dragen ze bij aan de waarborging van kwaliteit?

Het Nederlands Jeugd Instituut kent de volgende definitie: “Een prestatie-indicator is te beschouwen als een ‘meetlat’ die de prestatie van personen of organisaties in beeld brengt. Voor een dergelijke ‘meetlat’ geldt een aantal bijzondere kenmerken. De ‘meetlat’ moet een goede indicatie geven van de te leveren prestatie. Het is belangrijk dat de prestatie-indicatoren zodanig gekozen zijn dat organisaties erop willen sturen om verbeteringen tot stand te brengen.”

Van Yperen (2006, uitgave van het NJI) hanteert een kortere en duidelijkere definitie waarmee we ook werken binnen Xpressief Coachen: “Een prestatie-indicator is een meetbare eenheid die aangeeft in welke mate de missie of een doel gerealiseerd wordt, of in welke mate een succesbepalende factor op orde is.”

De jeugdzorg hanteert een tiental prestatie indicatoren, dat zijn de volgende:

 1. Prestatie-indicator 1: doelrealisatie per einddoel
 2. Prestatie-indicator 2: cliënttevredenheid resultaten
 3. Prestatie-indicator 3: reden beëindiging hulp
 4. Prestatie-indicator 4: vermindering problematiek
 5. Prestatie-indicator 5: herhaald beroep op hulp
 6. Prestatie-indicator 6: zwaarte vervolghulp
 7. Prestatie-indicator 7: reden beëindiging beschermingsmaatregel
 8. Prestatie-indicator 8: uitblijven nieuwe beschermingsmaatregel
 9. Prestatie-indicator 9: reden beëindiging jeugdreclassering
 10. Prestatie-indicator 10: uitblijven recidive

Omdat deze prestatie indicatoren veelal toegespitst zijn op de intensievere zorgvragen en zorgtrajecten heeft Xpressief Coachen indicatoren herschreven naar het eigen werkveld. Wij definiëren er vier:

 • correcte aanpak en afhandeling van coaching (zowel in uitvoering als administratief) van onze kindercoaches (correct inschatten hulpvraag van cliënt, zelfredzaam maken van cliënten, vergroten van de weerbaarheid van cliënten en verwijzen indien nodig), verwijzing naar nummer 1, 2, 4, 5, 6 en 10
 • professioneel beroepsprofiel op HBO+ niveau (inclusief up-to-date houden van kennis en kunde door het volgen van bij – en nascholingen en lidmaatschap(pen) van diverse multidisciplinaire beroepsverenigingen), verwijzing naar nummer 1, 2, 3, 4 en 10
 • duidelijke en voorspelbare structuur voor ons aanbod (intake – afname vragenlijst (nulmeting), kennismaking, start sessies, tussenevaluatie, vervolg sessies en (tussen)evaluatie, verwijzing naar nummer 1, 2 en 4
 • outcome indicatoren middels enquête en interview (klanttevredenheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven), verwijzing naar nummer 2 en 4

Indicatoren genoemd onder 7, 8 en 9 zoals geformuleerd voor de Jeugdzorg zijn bij Xpressief Coachen niet van toepassing. Dit komt doordat wij veelal werken in het voortraject, dus vóórdat Jeugdzorg ingeschakeld wordt, daardoor hebben wij zelden te maken met beschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Een uitdrukking in de topsport luidt: “meten is weten”. Doordat we bij Xpressief Coachen onze kindercoaching monitoren en verbeteracties uitzetten op de punten die in score achterblijven, zijn we in staat om het niveau van kindercoaching hoog te houden. Onze missie? Wij streven bij Xpressief Coachen naar een score van minimaal 95% op alle onderdelen. Daar 2016 het eerste jaar is dat wij met deze prestatie indicatoren werken, verwachten we in juli de eerste resultaten.

Bronvermelding: Websites Jeugdzorg Nederland en Nederlands Jeugd Instituut en de publicatie van de heer Van Yperen is hier te vinden via het Nederlands Jeugd Instituut.