Door het werken met danstherapie (Dance and movement as therapy for children in difficult circumstances), het werk van Veronica Sherborne (bewegingspedagogiek) en het werk van Peter A. Levine (Somatic Experiencing) raakte ik, als gespecialiseerd kindercoach, gefascineerd door het fenomeen: bewegend verwerken en bewegend doorgronden.

We zijn bekend met het fysiek opslaan van spanningen en kennen vele uitdrukkingen die te maken hebben met fysieke gevoelsindicaties en emoties: knoop in de maag hebben, gebroken hart hebben, hangende schouders, ‘kop op’, enz. Waar wij volwassenen vaak wel een manier vinden om om te gaan met deze spanningen, lijken vooral kinderen gevoelig voor deze fysieke gewaarwordingen van spanning; buikpijn, hoofdpijn, huilbuien, zere benen, uitslag/ eczeem e.d.

Omdat na enkele sessies met diverse kinderen (5 sessies met 4 kinderen), dankzij terugkoppeling van ouders, leerkrachten en input van kinderen zelf, bevestigd werd dat middels actieve speeltherapie binnen korte tijd mentale ontspanning mogelijk is, fysieke klachten zullen verdwijnen en gedrag positief zal veranderen, wordt die mogelijkheid verder onderzocht in een pilot-study.

Deze studie zal per kind vijf sessies beslaan, er zal een nul-meting plaatsvinden bij kind en ouders (door middel van vragenlijsten), een tussenevaluatie plaatsvinden en een eindevaluatie plaatsvinden. Daarnaast zal ook een controlegroep de eerste vragenlijst beantwoorden om op die manier zich te krijgen op de psychosociale status van kinderen die deelnemen aan de pilot-study.

Kinderen die (bij deze) uitgenodigd zijn om mee te doen, zijn kinderen tussen de 5 en 12 jaar die te maken hebben gehad met kanker (brussen) en die last hebben van slecht slapen, naar dromen, teruggetrokken gedrag, agressie, boosheid, huilbuien, buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, hyperactief gedrag, antisociaal  gedrag, please-gedrag, perfectionisme, faalangst enz. Gedrag dat voor de ziekte minder aanwezig was.

Hypothese is dat fysieke spanning zal verdwijnen en dat gedrag ten positieve zal veranderen.

English:
By working with dance therapy (Dance and movement as therapy for children in difficult circumstances), the work of Veronica Sherborne (Developmental movement) and the work of Peter A. Levine (Somatic Experiencing) I became fascinated by the phenomenon: coping thanks to making movements/ being active and develop resilience by making movements/ being active.
We humans store tension physically and have many expressions that have to do with physical sensations and emotions: something heavy on the heart, having a broken heart, etc. Adults oftenfind a way to cope with these sensations, but especially children appear sensitive to this physical sensations of tension; abdominal pain, headache, crying, sore legs, rash / eczema et.

After a few sessions with several children (5 sessions with four children) I learned, thanks to feedback from parents, teachers and input from children themselves, that through active play therapy within a short time mental relaxation is possible, physical symptoms will disappear and behavior will change positively. Thiss will be explored further in a pilot study.
This study will cover five sessions per child, a baseline questionnaire will be filled in both by the child and parents, after three sessions another questionnaire will be filled in and after the fifth session a final evaluation will take place. In addition, a control group will answer the first questionnaire too in order to gain insight of the psychosocial status of children participating in the pilot study.
Children which are invited to join: children between 5 and 12 years who have had to deal with cancer (Siblings) and suffer from poor sleep, heavy dreaming, withdrawn behavior, aggression, anger, crying, abdominal pain, headache, fatigue, hyperactive behavior, antisocial behavior, pleasing-behavior, perfectionism, anxiety etc. conduct that was less present before the disease was diagnosed.
Hypothesis is that physical stress (tension) will disappear and that behavior will improve.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek, de resultaten of een uitgebreid verslag neemt u dan gerust contact op: 06 – 36 50 57 58 of mail naar lilian@expressieinc.nl

Heeft u interesse in deelname aan het programma? Lees hier de uitleg en oproep tot deelname.

Siblings reactions to childhood cancer

Picture: website