Kindercoach is een populaire term en een populair beroep. Dat is heel begrijpelijk, omdat het één van de mooiste beroepen van de wereld is. Dat zovelen de wens hebben zich kindercoach te noemen, is dan ook logisch verklaarbaar. Of deze tendens een goede invloed heeft op de professie en de vakbekwaamheid is een andere vraag.

Waar houden kwalitatieve jeugdzorg instellingen zich aan? Hoofdstuk 4 van de Jeugdwet stelt kwaliteitseisen aan alle aanbieders van jeugdhulp en (zorg)instellingen. Onder elke kwaliteitseis staat schuingedrukt beschreven hoe Xpressief Coachen vormgeeft aan de betreffende kwaliteitseis.

• Verantwoorde hulp bieden (artikel 4.1.1, eerste lid) Aanbieders moeten verantwoorde hulp bieden. Dat is hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig is en cliëntgericht wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van jeugdige of ouder. De jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instellingen betrekken hierbij de resultaten van overleg tussen jeugdhulpaanbieders, het college en cliëntenorganisaties.

De kindercoaches van Xpressief Coachen werken in een afgebakend werkveld (zie werkveldbewustzijn onder de ‘bullet’), zo wordt voorafgaand aan een coachingstraject de cliënt gescreend en wordt deze waar nodig meteen doorverwezen. Indien de hulpvraag past bij de kindercoach zal deze de cliënt begeleiden volgens de richtlijnen van Xpressief Coachen. Het coachingstraject wordt continu gemonitord middels verslaglegging, vragenlijsten en interviews. Voor een kort overzicht verwijzen wij naar de informatie over de prestatie indicatoren.

• Norm voor verantwoorde werktoedeling (artikel 4.1.1, tweede lid) De aanbieders moeten zich zodanig organiseren, en zich voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel en materieel, en zorgen voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat verantwoorde hulp wordt geboden of Vereniging van Nederlandse Gemeenten redelijkerwijs kan worden geboden. Het Rijk kan nadere regels stellen en gaat dat ook doen in het Besluit Jeugdwet.

Xpressief Coachen werkt als één van de eersten in Nederland met een beroepsprofiel kindercoach en bijbehorende competenties. Daarnaast zijn al onze kindercoaches op de hoogte van hun werkveld en houden zij zich aan het beroepsprofiel. Ook dit wordt gemonitord. Waar nodig worden competenties, vaardigheden en processen nog concreter en preciezer gedefinieerd.

• Familiegroepsplan (=hulpverleningsplan) (artikel 4.1.2 en 4.1.3) De hulpverlener biedt bij vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen een familiegroepsplan aan. De hulpverlener kan hiervan alleen afzien als de ouders dit niet wensen, concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind hiertoe aanleiding geven of anderszins de belangen van het kind worden geschaad. Het aanbieden van een familiegroepsplan geldt niet bij uitvoering van jeugdreclassering of voogdij-uitoefening als ouders uit macht zijn ontheven of ontzet.

Onze kindercoaches stellen bij aanvang van het traject een plan van aanpak op. Dit wordt ook gecommuniceerd naar de ouders. De ouders zijn een belangrijke schakel in het proces van kindercoaching; het kind wordt weerbaar en (weer) zelfredzaam, de ouders zijn ook onderdeel van het proces. Dit is vooraf duidelijk en de ouders stemmen hiermee in. Het kan dus zijn dat naast dat de kindercoach enkele sessies een kind coacht, en daarnaast een aantal keer de ouders voorziet van nieuwe input en tools. Mocht tussentijds blijken dat andere hulpverlening noodzakelijk is, dan zijn onze kindercoaches gehouden aan het doorverwijzen van een cliënt naar de juiste hulpverlening. Ook de afstemming van het plan van aanpak en de keren dat doorverwijzing voorkomt, wordt gemonitord.

• Kwaliteitssysteem (artikel 4.1.4) Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen moeten de kwaliteit van de geboden verantwoorde hulp systematisch bewaken, beheersen en verbeteren. Het rijk kan nadere regels stellen. Dit geldt ook voor de begeleiding van pleegouders door een pleegzorgaanbieder gedurende plaatsing van een jeugdige.

Xpressief Coachen werkt met prestatie indicatoren en brengt daarvan verslag uit.

• VOG (artikel 4.1.6) De jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen hebben een VOG van hun medewerkers en vrijwilligers die niet incidenteel in contact komen met jeugdigen of ouders. Deze VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor het moment van indiensttreding. Ook solistisch werkende jeugdhulpverleners die werken onder verantwoordelijkheid van het collega, moeten een VOG hebben die niet ouder mag zijn dan 3 jaar.

Om lid te worden van de beroepsvereniging waar Xpressief Coachen mee werkt, is een geldig (niet ouder dan 6 maanden) VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig. Omdat alle kindercoaches van Xpressief Coachen lid zijn van de beroepsvereniging, zijn zij ook allen in het bezit van een VOG.

• Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel 4.1.7) Hierin staat stapsgewijs hoe word omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het Rijk geeft nadere regels over de elementen waaruit een meldcode in ieder geval bestaat.

Xpressief Coachen werkt volgens de volgens het principe van de 5 te volgen stappen:
1. In kaart brengen van signalen
2. Overleggen met collega en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk geweld of letselduidingdeskundige
3. Gesprek met cliënt
4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd AMK of SHG raadplegen
5. Beslissen: hulp organiseren of melden

• Meldplicht calamiteit en geweld (artikel 4.1.8) Elke jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling doet melding van calamiteiten of geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering bij met toezicht belaste ambtenaren.

Xpressief Coachen maakt melding (per vestiging) van eventuele calamiteiten en geweldpleging. Dit doen wij door gebruik te maken van de digitale service van de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Een calamiteit houdt in: overlijden, ernstig gewond raken of blijvend invalide worden. Meer informatie over hoe wij calamiteiten zullen vermelden kan gevonden worden op de website van het IGZ.

• Verplichting een vertrouwenspersoon in de gelegenheid stellen zijn taak uit te oefenen (artikel 4.1.9) Over de rechtspositie van jeugdigen en ouders is ook een aantal bepalingen opgenomen, die voor alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen gelden.

Elke vestiging kent een eigen vertrouwenspersoon, de kindercoach van de vestiging. De kindercoaches vormen onderling intervisie groepen en er vindt ook supervisie plaats. Om steekproefsgewijs de kwaliteitsstatus van een vestiging te toetsen vinden er visitaties plaats.

• Klachtenregeling (artikel 4.2.1 en 4.2.2) De jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling moeten een regeling voor de behandeling van klachten van jeugdigen, ouders en pleegouders hebben, voor klachten over de organisatie of over de voor hen werkzame personen die hulp verlenen. Artikel 4.2.1. regelt uitgebreid de samenstelling en waarborgen voor de klachtencommissie. Artikel 4.2.2 regelt de melding van ernstige klachten van structurele aard bij de met toezicht belaste ambtenaren.

Doordat elke kindercoach van Xpressief Coachen zich houdt aan de voorwaarden van de (overkoepelende) beroepsvereniging, dienen zij zich ook te houden aan het klacht – en tuchtrecht van de beroepsvereniging. Natuurlijk wordt getracht bij ontvangst van een klacht deze eerst intern te behandelen. Op het moment dat dit niet lukt, zal het klacht – en tuchtreglement van een externe partij, in dit geval de beroepsvereniging, in werking treden. Meer informatie hierover kan nagelezen worden op de website van de beroepsvereniging.

• Verslag (artikel 4.3.1) Jaarlijks moet de jeugdhulpaanbieder verslag doen over de naleving van de wet en de regels omtrent de kwaliteit van jeugdhulp van respectievelijk de kwaliteit van uitvoering van taken, het klachtrecht en de medezeggenschap.

Xpressief Coachen zal vanaf 2016 jaarlijks verslag uitbrengen over de resultaten van de prestatie indicatoren.

Meer weten over hoe Xpressief Coachen kwaliteit waarborgt? Bel of mail dan even met Lilian, bellen kan op 06 – 36 50 57 58 en mailen naar lilian@xpressiefcoachen.nl.

Bronvermelding: website van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), website Rijksoverheid “Voor de Jeugd”.