Onze organisatie

Een holistische benadering
met de "poten" letterlijk in de realiteit.

Privacy Policy & Meldcode

Met alle informatie die wij krijgen van particulieren, organisaties, over gezinnen, kinderen en situaties wordt zorgvuldig omgegaan. Zo zijn bijvoorbeeld alle bestanden dubbel beveiligd met wachtwoorden in beveiligde mappen, worden in de columns alle namen en verwijzingen geanonimiseerd en worden cases vanuit de praktijk niet besproken met externe partijen, tenzij dit is op aanvraag van ouders/ verzorgers. Ook bij het inwinnen van advies zullen geen persoonlijke gegevens aan derden worden doorgespeeld.

Dit geldt tevens voor gescheiden ouders waarvan één ouder ouderlijk gezag/ de voogdij heeft toegewezen gekregen. Deze volmacht-ouder dient dan schriftelijk toestemming te hebben gegeven voor het delen van informatie met de andere ouder. Indien de gescheiden ouders de voogdij (ouderlijk gezag) delen, dan dienen beide ouders schriftelijk in te stemmen en toestemming te verlenen voor de coaching.

Alle coaches en betrokkenen van Xpressief Coachen houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVGgenoemd. Daarnaast houden zij zich aan de reglementen van de diverse beroepsorganisaties.

Sinds enige tijd wordt er van hulpverleners en instanties gevraagd de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’  te hanteren en te publiceren. Omdat wij streven naar evenwicht, balans en waar nodig herstel, werken wij hier natuurlijk van harte aan mee. Daartoe hanteren wij het Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en volgen wij deze 5 bijbehorende stappen.